BOSAIMIE.jp

区切り日本語区切り英語区切り中国語区切りハングル区切りポルトガル語区切りスペイン語区切りベトナム語区切り
Emergency na balita
 Walang impormasyon sa emergency.
Kalagayan ng pagtatatag ng punong himpilan para sa mga hakbang laban sa sakuna
Walang impormasyon kaugnay sa punong himpilan para sa mga hakbang laban sa sakuna.
Impormasyon sa paglikas
Walang impormasyon sa paglikas.
Kalagayan ng pagbubukas ng evacuation center
Walang impormasyon sa evacuation center.
Buod na ulat
Walang buod na ulat.
Sitwasyon ng pinsala
Pinsala sa tao
Wala
Pinsala sa gusali
Pinsala sa gusaling hindi tahanan:Wala
 
Pinsala sa mga bahay:Wala
Sunog
Wala
Pinsala sa mga pasilidad ng public works
Pampigil ng erosyon:Wala
 
Ilog:Wala
 
Daungan:Wala
 
Dike sa tabing-dagat:Wala
 
Blokeng pader:Wala
Trapiko at mga kalsada
Pampublikong transportasyon:Wala
 
Pinsala sa barko:Wala
 
Pinsala sa mga kalsada (prefectural road atbp.):Wala
 
Pinsala sa mga kalsada (municipal road):Wala
Lifeline
Kuryente:Wala
 
Gas:Wala
 
Suplay ng tubig:Wala
 
Telepono:Wala
Tally ng pinsala
Wala
Loading

Loading
地図情報
※「避難情報」「避難所」のタブを選択すると情報が表示されます。
※避難所は位置情報のあるもののみが表示されます。
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Kalagayan ng pagtatatag ng punong himpilan para sa mga hakbang laban sa sakuna
Walang impormasyon kaugnay sa punong himpilan para sa mga hakbang laban sa sakuna.
Impormasyon sa paglikas
Walang impormasyon sa paglikas.
Kalagayan ng pagbubukas ng evacuation center
Walang impormasyon sa evacuation center.
Buod na ulat
Walang buod na ulat.
Sitwasyon ng pinsala
Pinsala sa tao
Wala
Pinsala sa gusali
Pinsala sa gusaling hindi tahanan:Wala
 
Pinsala sa mga bahay:Wala
Sunog
Wala
Pinsala sa mga pasilidad ng public works
Pampigil ng erosyon:Wala
 
Ilog:Wala
 
Daungan:Wala
 
Dike sa tabing-dagat:Wala
 
Blokeng pader:Wala
Trapiko at mga kalsada
Pampublikong transportasyon:Wala
 
Pinsala sa barko:Wala
 
Pinsala sa mga kalsada (prefectural road atbp.):Wala
 
Pinsala sa mga kalsada (municipal road):Wala
Lifeline
Kuryente:Wala
 
Gas:Wala
 
Suplay ng tubig:Wala
 
Telepono:Wala
Tally ng pinsala
Wala
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture