BOSAIMIE.jp

  Home > Mga bagay na hindi pananagutan
Mga bagay na hindi pananagutan

Mga bagay na hindi pananagutan

"Pangalagaan ng sarili ang sarili" ang batayan ng pag-iwas sa sakuna. Hinihiling na gawin ng user mismo ang paghahanda at pagkilos para sa iba't ibang risk.
Mga bagay na hindi pananagutan
Icon
Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya para sa katumpakan ng ibinibigay na impormasyon sa website ng "BOSAIMIE.jp" (Tatawaging "website na ito" mula rito.), ngunit hindi magpapasan ng anumang pananagutan ang Mie Prefecture tungkol sa anumang aksyong isinagawa ng user gamit ang impormasyon sa serbisyong ito, at sa pinsala o pagkaluging dinanas dahil dito.

Icon
Maaaring pansamantalang maantala o mahinto ang website na ito nang walang antimanong pasabi sa mga user, dahil sa pasilidad ng linya para sa komunikasyon, pagbagsak ng sistema, maintenance, at iba pang hindi maiiwasang kadahilanan. Kahit magkaroon ng pagkaantala o pagkahinto atbp. ng serbisyong ito, hindi magpapasan ng anumang pananagutan ang Mie Prefecture tungkol sa pinsala o pagkaluging dinanas ng user o ibang ikatlong partido dahil dito.

Icon
Unawain lamang na maaaring baguhin o burahin ang nilalaman ng website na ito nang walang paunang abiso.
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Dibisyon ng mga Hakbang laban sa Sakuna, Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture