BOSAIMIE.jp

  Home > Mga patakaran sa pangangalaga ng personal na impormasyon
Mga patakaran sa pangangalaga ng personal na impormasyon
Icon
Sa Mie Prefecture, sukdulang pinag-iingatan ang pangangalaga ng impormasyon kaugnay sa mga user ng "BOSAIMIE.jp" sa pagpapatakbo nito. Inilalahad sa sumusunod ang kaisipan tungkol dito.
Icon
Sa Mie Prefecture, sukdulang pinag-iingatan ang pangangalaga ng impormasyon kaugnay sa mga user ng "BOSAIMIE.jp" sa pagpapatakbo nito. Inilalahad sa sumusunod ang kaisipan tungkol dito.
Mga patakaran sa pangangalaga ng personal na impormasyon
Icon
1. Saklaw ng pag-uukol
Iuukol ang mga patakaran sa pangangalaga ng personal na impormasyong ito kapag gagamitin ng user ang "BOSAIMIE.jp" (tatawaging "serbisyo" mula rito). Sa iba namang mga site na naka-link sa serbisyong ito, hindi magpapasan ng pananagutan kaugnay sa pangangasiwa ng personal na impormasyon doon.

Icon
2. Pagrerebisa o pagbabago ng mga patakaran sa pangangalaga ng personal na impormasyon
Maaaring magsagawa ng pagrerebisa o pagbabago ng mga patakaran sa pangangalaga ng personal na impormasyong ito ayon sa pangangailangan. Kung magsasagawa ng pagrerebisa o pagbabago kaugnay sa impormasyon ng mga user, magpapasabi antimano sa serbisyong ito.

Icon
3. Saklaw ng kinokolektang impormasyon
(1) Para sa serbisyo ng pamamahagi ng email
    - Email address
    - Munisipalidad kung saan nakatira
    - Distrito ng nais matanggap na impormasyon
    - Impormasyong nais matanggap

(2) Para sa mga katanungan
    - Email address para sa kasagutan

(3) Layunin ng paggamit
    Inililimita sa mga sumusunod na detalye ang layunin ng paggamit ng inirehistrong impormasyon, at hindi ito gagamitin sa layunin liban sa mga nakasulat sa ibaba.
    - Pamamahagi ng email
    - Pagsagot sa katanungan
    - Sanggunian para sa paglikha ng content ng serbisyong ito
    - Pagpasya ng pamamaraan sa pagpapatakbo ng serbisyo

Icon
4. Tungkol sa serbisyo ng pamamahagi ng email
(1) Pinatatakbo ang serbisyo ng pamamahagi ng email sa pamamagitan ng pag-outsource sa kumpanyang espesyalista sa impormasyon tungkol sa panahon at pamamahagi ng email.

(2) Upang maiwasan ang pagrerehistro ng email address mula sa nagpapanggap na ikatlong partido, hindi irerehistro ang email address sa pamamagitan ng pagpapadala sa amin ng blangkong email lamang. Mag-access lamang at gawin ang mga setting sa URL na nakasulat sa ipinadala naming email na gabay sa pagrerehistro para sa pagkumpirma.

(3) Ginagamit ang teknolohiya ng pag-encrypt (SSL) sa komunikasyon sa pagrerehistro ng email address.

(4) Hindi gagamitin ang inirehistro ninyong email address liban sa layunin ng serbisyo ng pamamahagi ng email.

Icon
5. Paghahayag ng inirehistrong impormasyon
Hindi ihahayag, at hindi ibibigay sa ikatlong partido ang inirehistrong impormasyon. Subalit liban dito kung nagkaroon ng kahilingan ng paghahayag na batay sa batas. Maaari namang ihayag sa serbisyong ito ang estadistikang impormasyon ng mga user na nilikha batay sa distrito kung saan nakatira.

Icon
6. Pagkansela ng pagrerehistro, pagbabago ng mga inirehistrong bagay
Maaaring ikansela ang inirehistrong detalye kahit kailan, sa pagnanais ng mismong taong nagrehistro. Magpadala lamang ng blangkong email, mag-access sa URL na nakasulat sa ipinadala naming email na gabay sa pagrerehistro, at isagawa ang pagkansela ng pagrerehistro, o pagbabago ng mga inirehistrong bagay.

Icon
7. Tungkol sa inirehistrong personal na impormasyon
Nagsisikap kami upang maiwasan ang mga panganib sa inirehistrong personal na impormasyon tulad ng ilegal na pag-access sa personal na impormasyon, pagkawala, palsipikasyon, pagbubunyag ng personal na impormasyon at iba pa, sa pamamagitan ng mga makatuwirang teknolohikal na hakbang na dapat isagawa.

錠アイコン
8. Tungkol sa mga patakaran sa privacy
(1)
Ginagamit sa site na ito ang Google Analytics na serbisyong handog ng Google upang maunawaan ang kalagayan ng paggamit ng site na ito.
Gumagamit ang Google Analytics ng mga cookie sa pag-aanalisa ng kalagayan ng paggamit ng site na ito.
(2)
Hindi napapaloob ang anumang impormasyon upang matukoy ang partikular na indibidwal sa impormasyon ng kostumer na kinolekta, inirekord at inanalisa ng Google Analytics.
At pinangangasiwaan ng Google ang mga impormasyong iyon batay sa kanilang patakaran sa privacy.
Basahin lamang sa site ng Google Analytics ang tungkol sa paliwanag kaugnay sa mga tuntunin ng serbisyo ng Google Analytics, at sa site ng Google ang tungkol sa paliwanag kaugnay sa patakaran sa privacy ng kanilang kumpanya.

Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Analytics (external link)
https://www.google.com/analytics/terms/ph.html
Patakaran sa Privacy ng Google (external link)
https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

(3)
Maaaring i-disable ang Google Analytics sa pamamagitan ng pag-download at pag-install ng "Google Analytics Opt-out Browser Add-on" sa download page ng opt-out browser add-on ng Google, at pagbabago ng add-on settings ng inyong browser.
Kung nai-disable ng kostumer ang Google Analytics, hindi rin aandar ang Google Analytics sa ibang mga website na pupuntahan ng kostumer liban sa site na ito, ngunit maaaring paandarin muli ang Google Analytics sa pamamagitan ng muling pag-set ng add-on sa browser ng kostumer.

Google Analytics Opt-out Browser Add-on (external link)
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

(4)
Maaaring baguhin ang nilalaman ng mga patakaran sa privacy na ito nang walang paunang abiso.
錠アイコン
1. Saklaw ng pag-uukol
Iuukol ang mga patakaran sa pangangalaga ng personal na impormasyong ito kapag gagamitin ng user ang "BOSAIMIE.jp" (tatawaging "serbisyo" mula rito). Sa iba namang mga site na naka-link sa serbisyong ito, hindi magpapasan ng pananagutan kaugnay sa pangangasiwa ng personal na impormasyon doon.

錠アイコン
2. Pagrerebisa o pagbabago ng mga patakaran sa pangangalaga ng personal na impormasyon
Maaaring magsagawa ng pagrerebisa o pagbabago ng mga patakaran sa pangangalaga ng personal na impormasyong ito ayon sa pangangailangan. Kung magsasagawa ng pagrerebisa o pagbabago kaugnay sa impormasyon ng mga user, magpapasabi antimano sa serbisyong ito.

錠アイコン
3. Saklaw ng kinokolektang impormasyon
(1) Para sa serbisyo ng pamamahagi ng email
    - Email address
    - Munisipalidad kung saan nakatira
    - Distrito ng nais matanggap na impormasyon
    - Impormasyong nais matanggap

(2) Para sa mga katanungan
    - Email address para sa kasagutan

(3) Layunin ng paggamit
    Inililimita sa mga sumusunod na detalye ang layunin ng paggamit ng inirehistrong impormasyon, at hindi ito gagamitin sa layunin liban sa mga nakasulat sa ibaba.
    - Pamamahagi ng email
    - Pagsagot sa katanungan
    - Sanggunian para sa paglikha ng content ng serbisyong ito
    - Pagpasya ng pamamaraan sa pagpapatakbo ng serbisyo

錠アイコン
4. Tungkol sa serbisyo ng pamamahagi ng email
(1) Pinatatakbo ang serbisyo ng pamamahagi ng email sa pamamagitan ng pag-outsource sa kumpanyang espesyalista sa impormasyon tungkol sa panahon at pamamahagi ng email.

(2) Upang maiwasan ang pagrerehistro ng email address mula sa nagpapanggap na ikatlong partido, hindi irerehistro ang email address sa pamamagitan ng pagpapadala sa amin ng blangkong email lamang. Mag-access lamang at gawin ang mga setting sa URL na nakasulat sa ipinadala naming email na gabay sa pagrerehistro para sa pagkumpirma.

(3) Ginagamit ang teknolohiya ng pag-encrypt (SSL) sa komunikasyon sa pagrerehistro ng email address.

(4) Hindi gagamitin ang inirehistro ninyong email address liban sa layunin ng serbisyo ng pamamahagi ng email.

錠アイコン
5. Paghahayag ng inirehistrong impormasyon
Hindi ihahayag, at hindi ibibigay sa ikatlong partido ang inirehistrong impormasyon. Subalit liban dito kung nagkaroon ng kahilingan ng paghahayag na batay sa batas. Maaari namang ihayag sa serbisyong ito ang estadistikang impormasyon ng mga user na nilikha batay sa distrito kung saan nakatira.

錠アイコン
6. Pagkansela ng pagrerehistro, pagbabago ng mga inirehistrong bagay
Maaaring ikansela ang inirehistrong detalye kahit kailan, sa pagnanais ng mismong taong nagrehistro. Magpadala lamang ng blangkong email, mag-access sa URL na nakasulat sa ipinadala naming email na gabay sa pagrerehistro, at isagawa ang pagkansela ng pagrerehistro, o pagbabago ng mga inirehistrong bagay.

錠アイコン
7. Tungkol sa inirehistrong personal na impormasyon
Nagsisikap kami upang maiwasan ang mga panganib sa inirehistrong personal na impormasyon tulad ng ilegal na pag-access sa personal na impormasyon, pagkawala, palsipikasyon, pagbubunyag ng personal na impormasyon at iba pa, sa pamamagitan ng mga makatuwirang teknolohikal na hakbang na dapat isagawa.

錠アイコン
8. Tungkol sa mga patakaran sa privacy
(1)
Ginagamit sa site na ito ang Google Analytics na serbisyong handog ng Google upang maunawaan ang kalagayan ng paggamit ng site na ito.
Gumagamit ang Google Analytics ng mga cookie sa pag-aanalisa ng kalagayan ng paggamit ng site na ito.
(2)
Hindi napapaloob ang anumang impormasyon upang matukoy ang partikular na indibidwal sa impormasyon ng kostumer na kinolekta, inirekord at inanalisa ng Google Analytics.
At pinangangasiwaan ng Google ang mga impormasyong iyon batay sa kanilang patakaran sa privacy.
Basahin lamang sa site ng Google Analytics ang tungkol sa paliwanag kaugnay sa mga tuntunin ng serbisyo ng Google Analytics, at sa site ng Google ang tungkol sa paliwanag kaugnay sa patakaran sa privacy ng kanilang kumpanya.

Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Analytics (external link)
https://www.google.com/analytics/terms/ph.html
Patakaran sa Privacy ng Google (external link)
https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

(3)
Maaaring i-disable ang Google Analytics sa pamamagitan ng pag-download at pag-install ng "Google Analytics Opt-out Browser Add-on" sa download page ng opt-out browser add-on ng Google, at pagbabago ng add-on settings ng inyong browser.
Kung nai-disable ng kostumer ang Google Analytics, hindi rin aandar ang Google Analytics sa ibang mga website na pupuntahan ng kostumer liban sa site na ito, ngunit maaaring paandarin muli ang Google Analytics sa pamamagitan ng muling pag-set ng add-on sa browser ng kostumer.

Google Analytics Opt-out Browser Add-on (external link)
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

(4)
Maaaring baguhin ang nilalaman ng mga patakaran sa privacy na ito nang walang paunang abiso.
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Dibisyon ng mga Hakbang laban sa Sakuna, Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture