BOSAIMIE.jp

  Home > Mga bagay na hindi pananagutan > Tungkol sa paggamit ng impormasyon
Tungkol sa paggamit ng impormasyon

Tungkol sa paggamit ng impormasyon

Tungkol sa paggamit ng impormasyon
Icon
Magtanong lamang muna sa amin kung magsasagawa ng secondary use sa pagkopya at pamamahagi, paglilimbag, pagsasahimpapawid, pagpapalabas atbp. ng impormasyon sa website na ito at impormasyon sa ipinamamahaging email sa serbisyong ito, o ng pagproseso nito sa electromagnetic media atbp. tulad ng muling pamamahagi matapos i-save sa hard disk sa server.

Icon
Hinihiling ang inyong pag-unawa na maaaring tanggihan ang paggamit dahil sa katangian ng serbisyo ng pagbibigay ng pinakabagong impormasyon.

Icon
Hindi pinahihintulutan ang secondary use ng impormasyong natanggap ng Mie Prefecture mula sa Chubu Regional Office ng Japan Weather Association (impormasyon sa panahon, impormasyon sa lindol, impormasyon sa tsunami kasama ang mga larawan).
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Dibisyon ng mga Hakbang laban sa Sakuna, Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture